Training

สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนรวมทั้งผู้ปฎิบัติงานทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

โครงการค่ายเยาวชน
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ
โครงการ CSR

Slide_training2
Slide_training3
Slide_training7
Slide_training1
Slide_training4
Slide_training6
Slide_training5
Slide_training2 Slide_training3 Slide_training7 Slide_training1 Slide_training4 Slide_training6 Slide_training5