MU-EN camp

โครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและครูผู้สอน

โดย รับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และ คุณครูผู้สอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์

3-6 เมษายน 2566 


ร่วมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการลงพื้นที่จริง และให้ความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ


ฟรึตลอดโครงการ !!  ติดตามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมค่าย ที่นี่ เร็วๆนี้

เสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและบุคคลากรทางการศึกษา

สามารถนำองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปลงมือปฏิบัติได้จริง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในอนาคต

เยาวชนและบุคคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต