โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล

งานบริการการศึกษา  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจ

เข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “วิธีการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล” 
ในวันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 -16.00 น. 
ณ ห้องประชุม รศ.นาท ตัณฑวิรุฬห์ (1103)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

โดย วิทยากรบรรยายจาก ศูนย์ความป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นายแพทย์ วุฒิภัทร  เอี่ยมมีชัย
ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ
ดร.ปาริชาต อภิเดชากุล

ลงทะเบียน ได้ที่ >> https://forms.office.com/r/hcC5bemFFh

 

How to choose the journal and academic forum to publish for graduation

งานบริการ การศึกษา ขอเชิญอบรม

“How to choose the journal and academic forum to publish for graduation”
“การเลือกวารสารวิชาการและงานประชุมทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับการสำเร็จการศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ WebEx

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
ภาษาไทย เวลา 10.00-12.00 น..
English: 13.00 P.M. – 15.00 P.M.

วิทยากร: คุณอิสรีย์ อภิญญา

งานวารสารวิชาการ
บริหารจัดการงานวารสาร
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่
https://forms.office.com/r/5b5tfD04DD

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์ , 1113
e-mail : wassamon.cha@mahidol.edu,
นางสาวไพลิน บุนนาค , 1111
e-mail : pailin.bun@mahidol.ac.th

กิจกรรม เทคนิคการเอาตัวรอดจากภัยคุกคาม และภัยไซเบอร์

งานบริการการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรม เทคนิคการเอาตัวรอดจากภัยคุกคาม และ ภัยไซเบอร์

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 น.

ห้อง 4218 (ห้องประชุมรองศาสตราจารย์(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ)
ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตอนที่ 1 “เอาตัวรอดอย่างไรเมื่อเผชิญภัยไซเบอร์”
วิทยากร จาก
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ตอนที่ 2 “เอาตัวรอดอย่างไรเมื่อถูกคุมคามและยุทธวิธีการเอาตัวรอด”
วิทยากร จาก
กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

ลงทะเบียน
https://forms.gle/Ginz3YPSrjVPrATt7

หมายเหตุ การแต่งกาย: ใส่กางเกง ชุดที่เคลื่อนไหวได้สะดวก, นักศึกษาปริญญาตรีได้ชั่วโมง AT

Sustainable Waste Management in a Circular Economy

International Virtual Training Course on

Sustainable Waste Management in a Circular Economy

Faculty of Environment and Resource Studies

Mahidol University, Thailand

November 3-22, 2022

 

Waste management has been an active area of study, research and teaching of the Faculty of Environment and Resource Studies. Thailand has made large steps in improving the management in the past decade.  For these reasons the Faculty of Environment and Resource Studies intends to organize a training program in Sustainable Waste Management in a Circular Economy. This program will provide an understanding of the principles of waste management and emerging issue related to waste management and climate change.  The course will rely on the expertise that the Faculty has gained through hands on research and also on the experience of Thailand over the last decade in tackling this issue. State of the art waste management and wastewater treatment techniques will be disseminated and the current challenges faced will also be debated. It is expected that this program based on practical experiences in Thailand will be of use to participants in the future.

Course Data : http://ras.en.mahidol.ac.th/sustainable-waste-management/

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลบุคลากร ให้ทำงานอย่างปลอดภัย
รวมทั้ง ลดการเจ็บป่วย บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน จึงดำเนินการจัด

โครงการอบรม ความปลอดภัยในการทำงาน

โดยมี วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.เพชรรัตน์   ภูอนันตานนท์

จาก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยาย

ใน วันพุธที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 เวลา  9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

โครงการอบรมระบบความปลอดภัยของอาคาร safety in building

โครงการอบรมระบบความปลอดภัยของอาคาร
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร  นายสุเทศ สุกไส

 

โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย electrical safety

โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 10.30 น.

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร นายอภิรมย์ อังสุรัตน์

 

 

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ดำเนินการจัดโครงการ

ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
( โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก)

ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 

ซึ่งเป็นโครงการที่มีขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การค้นคว้า และคิดค้นหาแนวทางในการจัดการ แก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 , ISO 45001

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

จัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรภายในคณะฯ

ในหัวข้อ  การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
ISO 14001 , ISO 45001 และสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001, ISO 45001
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการตรวจประเมินและตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ณ  ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

>> กดเพื่อลงทะเบียน <<