MU-EN camp

โครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและครูผู้สอน โดย รับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และ คุณครูผู้สอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์ 3-6 เมษายน 2566  >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<   

Sustainable Waste Management in a Circular Economy

โครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Sustainable Waste Management in a Circular Economy” 7-23 August 2023 Online via Zoom