Power Green Camp

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 16 (16 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

PARE Program Spring School 2022

งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ จัดงาน PARE Program Spring School 2022 ในรูปแบบกิจกรรมออกภาคสนาม 10 และ 12 มีนาคม 2565 สำหรับบุคคลภายใน และ ภายนอก โดยได้รับทุนสนับสนุนบางสาวนค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จาก Hokkaido University สถานที่จัดกิจกรรม ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และ วัดกำพร้า จังหวัดสมุทรสาคร https://pare.oia.hokudai.ac.jp/en/

เปิดรับสมัคร The Power Green Camp 17

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (The Power Green Camp 17) Climate Change, We Must Change – เริ่มเพื่อโลก ช่วงเวลาจัดโครงการ วันที่ 15 ตุลาคม – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ************************** เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน  65 สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก https://www.powergreencamp.com/

Power green camp 17

Power green camp 17 15-25 October 2022 โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (รุ่นที่ 17) โดยรับสมัคร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนทั่วประเทศ จัดอบรม และศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม  www.powergreencamp.com

โครงการค่ายเยาวชนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดโครงการ โครงการค่ายเยาวชนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 18-20  มกราคม 2565