โครงการวนเกษตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการวนเกษตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดโดย ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ (ศทสล.) ลำปาง จัดในช่วง พฤษภาคม-มิถุนายน 2-3 วัน สำหรับ บุคลลภายใน และ ภายนอก จัดในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)

Geo-Informatics for Resource and Environmental Monitoring and Surveillance

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (Geo-Informatics for Resource and Environmental Monitoring and Surveillance)   วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565   สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท   ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในภาคปฏิบัติ: QGIS, Mergin, Input, AppSheet และ qgis2web คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี   สถานที่ดำเนินการ ห้องบรรยาย 5 (4118) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

UAV for Resource and Environmental Monitoring and Surveillance

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร อากาศยานไร้คนขับสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (UAV for Resource and Environmental Monitoring and Surveillance)   วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2565 สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท   ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในภาคปฏิบัติ: DroneDeploy, Pix4Dcapture, Pix4Dmapper, Agisoft Metashape หรือ WebODM คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมนิลกาญจน์ (2318) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  

การอบรม ISO14001:2015 และการระบุ ประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

การอบรม ISO14001:2015 และการระบุ ประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม อบรมในระบบ Online   20-21 ต.ค 2565  (รายละเอียดโครงการและการลงทะเบียน)