UAV for Resource and Environmental Monitoring and Surveillance

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร อากาศยานไร้คนขับสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (UAV for Resource and Environmental Monitoring and Surveillance)   วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2565 สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท   ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในภาคปฏิบัติ: DroneDeploy, Pix4Dcapture, Pix4Dmapper, Agisoft Metashape หรือ WebODM คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมนิลกาญจน์ (2318) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี