โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษา และการดูแลสุขภาพจิตตนเองหลังให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา” วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 66  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 และ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom   สอบถามเพิ่มเติม 02-441-5000 ต่อ 2130

Special talk and Workshop

17 Feb. 2023, Time: 13.00-15.00 hrs. Public lecture on “Urban water management: land and water nexus”   20 Feb. 2023, Time: 10.00-15.00 hrs. Workshop on “How to translate your science into policy action”   by Assoc.Prof.Dr.Peter Davies   Onsite: Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University (Building 1, Room 1103)