โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษา และการดูแลสุขภาพจิตตนเองหลังให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา” วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 66  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 และ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom   สอบถามเพิ่มเติม 02-441-5000 ต่อ 2130