กิจกรรม เทคนิคการเอาตัวรอดจากภัยคุกคาม และภัยไซเบอร์

งานบริการการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรม เทคนิคการเอาตัวรอดจากภัยคุกคาม และ ภัยไซเบอร์

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 น.

ห้อง 4218 (ห้องประชุมรองศาสตราจารย์(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ)
ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตอนที่ 1 “เอาตัวรอดอย่างไรเมื่อเผชิญภัยไซเบอร์”
วิทยากร จาก
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ตอนที่ 2 “เอาตัวรอดอย่างไรเมื่อถูกคุมคามและยุทธวิธีการเอาตัวรอด”
วิทยากร จาก
กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

ลงทะเบียน
https://forms.gle/Ginz3YPSrjVPrATt7

หมายเหตุ การแต่งกาย: ใส่กางเกง ชุดที่เคลื่อนไหวได้สะดวก, นักศึกษาปริญญาตรีได้ชั่วโมง AT

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลบุคลากร ให้ทำงานอย่างปลอดภัย
รวมทั้ง ลดการเจ็บป่วย บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน จึงดำเนินการจัด

โครงการอบรม ความปลอดภัยในการทำงาน

โดยมี วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.เพชรรัตน์   ภูอนันตานนท์

จาก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยาย

ใน วันพุธที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 เวลา  9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

โครงการอบรมระบบความปลอดภัยของอาคาร safety in building

โครงการอบรมระบบความปลอดภัยของอาคาร
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร  นายสุเทศ สุกไส

 

โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย electrical safety

โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 10.30 น.

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร นายอภิรมย์ อังสุรัตน์

 

 

การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 , ISO 45001

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

จัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรภายในคณะฯ

ในหัวข้อ  การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
ISO 14001 , ISO 45001 และสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001, ISO 45001
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการตรวจประเมินและตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ณ  ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

>> กดเพื่อลงทะเบียน << 

 

การอบรม ISO14001:2015 และการระบุ ประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรม 

  • ข้อกำหนด ISO 14001:2015 และการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 (20-21 ต.ค 2565)

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีระยะเวลาการอบรม 2 วัน  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน

โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์     >> คลิกเพื่อลงทะเบียน <<  

ผู้เข้าอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านหลักสูตร

 

อบรมระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 , ISO 45001, Green Office

งานกายภาพและบริการพื้นฐาน

ขอเชิญอบรม แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

สำนักงานสีเขียว (Green Office) และมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  เวลา 09.00-16.30 น.   

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

ลงทะเบียนเพื่ออบรมที่ >> https://forms.gle/ES9yftQBPHF9t8dQ7

 

 

ยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม MU-EN camp

โครงการค่ายยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม
MU-EN camp 2022

ค่ายเยาวชน สำหรับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3)

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปสมัครกันเลย 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> https://en.mahidol.ac.th/mu.encamp/ << 

ส่งรายละเอียดการสมัครได้ที่ >> คลิกเพื่อสมัครค่าย <<

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ (Food Waste Transformation)

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ (Food Waste Transformation)

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงองค์ประกอบของขยะอินทรีย์ กระบวนการย่อยสลาย และ เข้าใจถึงหลักการ การทำงานของเครื่องย่อยขยะอินทรีย์
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง

ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท/คน

สิ่งที่จะได้รับ
– เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ 1 เครื่อง
– ประกาศนียบัตร 1 ใบ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มีนาคม 2565 รับจำนวนจำกัด 15 คน*

 

> กดเพื่อลงทะเบียน  <<

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 016–3–00325–6
ชื่อบัญชี ม.มหิดล สาขาศิริราช (*ทำรายการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)

ชำระโดยการโอนเงิน  บัญชี ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ 119-070675-2 ชื่อ บัญชี ม.มหิดล

 

Power green camp 16 โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16
(The Power Green Camp 16)

ECO Living & Learning (เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal)

วันที่ 16 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.powergreencamp.com/