MU-EN camp โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและครูผู้สอน

โดย รับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และ คุณครูผู้สอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์

3-6 เมษายน 2566 

ร่วมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการลงพื้นที่จริง และให้ความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

>> รายละเอียดเพิ่มเติม << 

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา)

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา)

18-20 มกราคม 2565

 

โรงเรียนสอาะเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ และ ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ในวันที่ 18-20 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ดำเนินการจัดโครงการ

ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
( โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก)

ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 

ซึ่งเป็นโครงการที่มีขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การค้นคว้า และคิดค้นหาแนวทางในการจัดการ แก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน