อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลบุคลากร ให้ทำงานอย่างปลอดภัย
รวมทั้ง ลดการเจ็บป่วย บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน จึงดำเนินการจัด

โครงการอบรม ความปลอดภัยในการทำงาน

โดยมี วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.เพชรรัตน์   ภูอนันตานนท์

จาก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยาย

ใน วันพุธที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 เวลา  9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

โครงการอบรมระบบความปลอดภัยของอาคาร safety in building

โครงการอบรมระบบความปลอดภัยของอาคาร
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร  นายสุเทศ สุกไส

 

โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย electrical safety

โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 10.30 น.

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร นายอภิรมย์ อังสุรัตน์

 

 

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ดำเนินการจัดโครงการ

ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
( โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก)

ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 

ซึ่งเป็นโครงการที่มีขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การค้นคว้า และคิดค้นหาแนวทางในการจัดการ แก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 , ISO 45001

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

จัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรภายในคณะฯ

ในหัวข้อ  การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
ISO 14001 , ISO 45001 และสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001, ISO 45001
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการตรวจประเมินและตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ณ  ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

>> กดเพื่อลงทะเบียน << 

 

The Power Green Camp 17 ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17
(The Power Green Camp 17)

Climate Change, We Must Change – เริ่มเพื่อโลก

วันที่ 15 ตุลาคม – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก https://www.powergreencamp.com/

การอบรม ISO14001:2015 และการระบุ ประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรม 

  • ข้อกำหนด ISO 14001:2015 และการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 (20-21 ต.ค 2565)

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีระยะเวลาการอบรม 2 วัน  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน

โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์     >> คลิกเพื่อลงทะเบียน <<  

ผู้เข้าอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านหลักสูตร

 

Microsoft Team Classroom

ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Microsoft Team Classroom สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 9:00-12:00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ผู้สนใจลงทะเบียนที่ https://forms.gle/NNtF7StEvXQJN5X26
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

Outcome Based Education

งานบริการการศึกษา  ขอเชิญเข้าฟัง
การบรรยายเรื่อง Outcome Based Education

โดย อาจารย์ ดร. เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันอังคารที่ 7 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

คลิกเพื่อลงทะเบียน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวธนวรรณ ขวัญใจ
งานบริการการศึกษา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 02 441 5000 ต่อ 1101
E-mail: tanawan.kwa@mahidol.edu

การคัดแยกขยะ กับ บ้านครูมด Academy

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับ บริษัท เกิดปัญญา จำกัด

จัดโครงการให้ความรู้ ด้านการคัดแยกขยะ กับนักเรียน และผู้สนใจ 

ในวันที่ 5 เมษายน 2565
9:00-16:00 น. 

ทางช่องทาง online