รวมกิจกรรมและโครงการฝึกอบรม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา)

(วันที่ 18-20 มกราคม)


 

 



โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม MU-EN youth camp 2022 (“รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน”)

8-11 พฤษภาคม 2565