MU-EN camp โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและครูผู้สอน

โดย รับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และ คุณครูผู้สอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์

3-6 เมษายน 2566 

ร่วมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการลงพื้นที่จริง และให้ความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

>> รายละเอียดเพิ่มเติม << 

Special talk and Workshop

17 Feb. 2023, Time: 13.00-15.00 hrs.

Public lecture on “Urban water management: land and water nexus”

 

20 Feb. 2023, Time: 10.00-15.00 hrs.

Workshop on “How to translate your science into policy action”

 

by Assoc.Prof.Dr.Peter Davies

 

Onsite: Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University (Building 1, Room 1103)