โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา)

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา)

18-20 มกราคม 2565

 

โรงเรียนสอาะเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ และ ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ในวันที่ 18-20 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี