โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล

งานบริการการศึกษา  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจ

เข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “วิธีการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล” 
ในวันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 -16.00 น. 
ณ ห้องประชุม รศ.นาท ตัณฑวิรุฬห์ (1103)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

โดย วิทยากรบรรยายจาก ศูนย์ความป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นายแพทย์ วุฒิภัทร  เอี่ยมมีชัย
ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ
ดร.ปาริชาต อภิเดชากุล

ลงทะเบียน ได้ที่ >> https://forms.office.com/r/hcC5bemFFh

 
Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *