โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล

งานบริการการศึกษา  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจ

เข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “วิธีการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล” 
ในวันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 -16.00 น. 
ณ ห้องประชุม รศ.นาท ตัณฑวิรุฬห์ (1103)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

โดย วิทยากรบรรยายจาก ศูนย์ความป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นายแพทย์ วุฒิภัทร  เอี่ยมมีชัย
ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ
ดร.ปาริชาต อภิเดชากุล

ลงทะเบียน ได้ที่ >> https://forms.office.com/r/hcC5bemFFh

 

How to choose the journal and academic forum to publish for graduation

งานบริการ การศึกษา ขอเชิญอบรม

“How to choose the journal and academic forum to publish for graduation”
“การเลือกวารสารวิชาการและงานประชุมทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับการสำเร็จการศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ WebEx

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
ภาษาไทย เวลา 10.00-12.00 น..
English: 13.00 P.M. – 15.00 P.M.

วิทยากร: คุณอิสรีย์ อภิญญา

งานวารสารวิชาการ
บริหารจัดการงานวารสาร
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่
https://forms.office.com/r/5b5tfD04DD

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์ , 1113
e-mail : wassamon.cha@mahidol.edu,
นางสาวไพลิน บุนนาค , 1111
e-mail : pailin.bun@mahidol.ac.th