อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลบุคลากร ให้ทำงานอย่างปลอดภัย
รวมทั้ง ลดการเจ็บป่วย บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน จึงดำเนินการจัด

โครงการอบรม ความปลอดภัยในการทำงาน

โดยมี วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.เพชรรัตน์   ภูอนันตานนท์

จาก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยาย

ใน วันพุธที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 เวลา  9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
Posted in Training.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *