กิจกรรม เทคนิคการเอาตัวรอดจากภัยคุกคาม และภัยไซเบอร์

งานบริการการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรม เทคนิคการเอาตัวรอดจากภัยคุกคาม และ ภัยไซเบอร์

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 น.

ห้อง 4218 (ห้องประชุมรองศาสตราจารย์(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ)
ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตอนที่ 1 “เอาตัวรอดอย่างไรเมื่อเผชิญภัยไซเบอร์”
วิทยากร จาก
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ตอนที่ 2 “เอาตัวรอดอย่างไรเมื่อถูกคุมคามและยุทธวิธีการเอาตัวรอด”
วิทยากร จาก
กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

ลงทะเบียน
https://forms.gle/Ginz3YPSrjVPrATt7

หมายเหตุ การแต่งกาย: ใส่กางเกง ชุดที่เคลื่อนไหวได้สะดวก, นักศึกษาปริญญาตรีได้ชั่วโมง AT

Sustainable Waste Management in a Circular Economy

International Virtual Training Course on

Sustainable Waste Management in a Circular Economy

Faculty of Environment and Resource Studies

Mahidol University, Thailand

November 3-22, 2022

 

Waste management has been an active area of study, research and teaching of the Faculty of Environment and Resource Studies. Thailand has made large steps in improving the management in the past decade.  For these reasons the Faculty of Environment and Resource Studies intends to organize a training program in Sustainable Waste Management in a Circular Economy. This program will provide an understanding of the principles of waste management and emerging issue related to waste management and climate change.  The course will rely on the expertise that the Faculty has gained through hands on research and also on the experience of Thailand over the last decade in tackling this issue. State of the art waste management and wastewater treatment techniques will be disseminated and the current challenges faced will also be debated. It is expected that this program based on practical experiences in Thailand will be of use to participants in the future.

Course Data : http://ras.en.mahidol.ac.th/sustainable-waste-management/

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลบุคลากร ให้ทำงานอย่างปลอดภัย
รวมทั้ง ลดการเจ็บป่วย บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน จึงดำเนินการจัด

โครงการอบรม ความปลอดภัยในการทำงาน

โดยมี วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.เพชรรัตน์   ภูอนันตานนท์

จาก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยาย

ใน วันพุธที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 เวลา  9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล