โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ดำเนินการจัดโครงการ

ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
( โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก)

ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 

ซึ่งเป็นโครงการที่มีขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การค้นคว้า และคิดค้นหาแนวทางในการจัดการ แก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน