การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 , ISO 45001

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

จัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรภายในคณะฯ

ในหัวข้อ  การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
ISO 14001 , ISO 45001 และสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001, ISO 45001
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการตรวจประเมินและตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ณ  ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

>> กดเพื่อลงทะเบียน << 

 

Posted in Training.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *