โครงการอบรมระบบความปลอดภัยของอาคาร safety in building

โครงการอบรมระบบความปลอดภัยของอาคาร
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร  นายสุเทศ สุกไส

 

โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย electrical safety

โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 10.30 น.

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร นายอภิรมย์ อังสุรัตน์

 

 

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ดำเนินการจัดโครงการ

ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
( โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก)

ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 

ซึ่งเป็นโครงการที่มีขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การค้นคว้า และคิดค้นหาแนวทางในการจัดการ แก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 , ISO 45001

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

จัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรภายในคณะฯ

ในหัวข้อ  การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
ISO 14001 , ISO 45001 และสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001, ISO 45001
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการตรวจประเมินและตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ณ  ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

>> กดเพื่อลงทะเบียน <<