การอบรม ISO14001:2015 และการระบุ ประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรม 

  • ข้อกำหนด ISO 14001:2015 และการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 (20-21 ต.ค 2565)

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีระยะเวลาการอบรม 2 วัน  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน

โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์     >> คลิกเพื่อลงทะเบียน <<  

ผู้เข้าอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านหลักสูตร

 

Microsoft Team Classroom

ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Microsoft Team Classroom สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 9:00-12:00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ผู้สนใจลงทะเบียนที่ https://forms.gle/NNtF7StEvXQJN5X26
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565